Aktuality

Nabídka doučování (financováno z NPO) v menu INFORMACE PRO RODIČE


Výstava v IC - prezentace Základní školy, Česká Skalice, okres Náchod - více v menu INFORMACE PRO RODIČE


Stanoven termín schůzky - 7. ročník lyžařské výcviky - středa 2.11.2022, v 15.00 - učebna fyziky - Husovo náměstí


Seznam sešitů pro žáky 2. stupně přidán v menu INFORMACE PRO RODIČE


Zahájení školního roku a rozmístění tříd v menu INFORMACE PRO RODIČE меню UKRAJINA - Україна

 

 

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

školní rok 2021-22

Prázdniny utekly jako voda a opět jsme se všichni sešli ve škole. Od 1. září náš pedagogický sbor posílilo osm nových „českých“ kolegů a dvě asistentky pedagoga z Ukrajiny. Na naší škole nadále působí každé úterý rodilý mluvčí a dochází do hodin AJ v 5.-8. ročníku. Vždy do jedné skupiny po celý rok, skupiny se mění.

V tomto školním roce přijela i dobrovolnice z Rakouska, dochází každou středu převážně do hodin cizích jazyků (NJ, AJ). Ve čtvrtek navštěvuje školní družinu.

I. stupeň

Do tří prvních tříd nastoupilo 50 nadšených prvňáčků. Přivítaly je paní učitelky Mgr. Jiřina Polončeková, Mgr. Lenka Blažková a Mgr. Pavla Pardubická. Všechny žáčky prvních tříd přišla pozdravit také paní starostka Ing. Zuzana Jungwirthová a paní zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Blanka Míková. Děti dostaly od města Česká Skalice kytičku a na památku knížku Jsem školák. Dárečky dostaly také od Královéhradeckého kraje.

Dům dětí Bájo pozval děti z prvních tříd na návštěvu. Prohlédly si prostory, kam se chodí zabavit a dozvěděly se, jaké kroužky by mohly navštěvovat.

9. září čekalo žáky celého 1. stupně a žáky 6. až 8. ročníků na školním hřišti překvapení. Přijeli členové spolku Seiferos, kteří provozují záchrannou stanici pro dravé ptactvo a předvedli dětem letové ukázky dravců. Zároveň o svých svěřencích velmi poutavě mluvili a děti se o dravcích dozvěděly spoustu zajímavostí.

II. stupeň

Dne 8. září proběhly na 2. stupni třídní schůzky a Den otevřených dveří. Také jako vloni si mohli rodiče prohlédnout všechny odborné učebny, na chodbách a ve třídách byly připraveny zajímavé fyzikální pokusy, výtvarné dílny, hry pro děti, občerstvení v kuchyňce. Byla zpřístupněna i nově zrekonstruovaná zahrada.

9. září navštívily 9. třídy Muzeum B. Němcové, kde si prohlédly výstavu jiřin a mohly hlasovat o nejkrásnější květ. Současně probíhala prezentace střední hotelové školy s ochutnávkou.

Seznamovací pobyt žáků šestých ročníků

V termínu 12.-14. září proběhl seznamovací pobyt žáků šestých ročníků na chatě Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Zúčastnilo se 55 žáků, pod vedením metodika prevence, třídních učitelů a asistentky pedagoga.

Počasí přálo, a tak většina aktivit probíhala venku. Aktivity směřovaly k budování vztahů mezi žáky, stmelování nového kolektivu, k rozvíjení verbální i neverbální komunikace nejen mezi vrstevníky, ale i třídním učitelem a budování vzájemné důvěry.

Zpestřením programu byla ukázka výcviku psa. Na téma „rizikové chování“ si s žáky povídal zástupce PČR, preventista por. Mgr. Miroslav Mervart. Nechyběla ani noční hra.

Speciální třídy

Rok se s rokem sešel a žáci opět usedli 1. září do školních lavic. Do druhé třídy nám přibyl jeden nový žáček, který se rychle seznámil s chodem školy. Prohlédl si školní zahradu, hřiště i jídelnu a ostatní žáci ho rádi přijali mezi sebe. V prvních hodinách výuky jsme si sdělili, co jsme dělali o prázdninách, a co zajímavého jsme zažili.

Již 9. 9. jsme byli na přehlídce dravců nadace Seiferos. Děti viděly 45 dravců a sov, sledovaly letecké schopnosti dravců i s ukázkou imitace lovu. Některé dravce si mohly též pohladit. Na akci nám přálo počasí, a tak si děti ukázku jistě užily.

Školní družina

Ve školní družině jsme utvářeli nový kolektiv prostřednictvím seznamovacích her. Opakovaly se zásady slušného chování, bezpečného pohybu v prostorách družiny, školy, hřiště, jídelny, zahrady, při přechodu ze školy. Povídali jsme si o zážitcích z prázdnin. Vznikala nová dílka – strašidlo ze jména, moje rodina, slunečnice a berušky.

Od 20. září do 18. listopadu jste srdečně zváni do Regionálního informačního centra v České Skalici, kde můžete shlédnout prezentaci naší školy.


Závěr školního roku patří výletům a mimoškolním aktivitám. Kromě třídních akcí se v červnu konaly i výjezdy za odměnu:

21. 6. osmáci a deváťáci navštívili Národní muzeum v Praze, kde se seznámili s expozicí živé a neživé přírody.

23. 6. a 24. června se žáci z 5. až 7. ročníku zúčastnili v Hradci Králové programu Hrajeme si hlavou, který byl věnován některým kapitolám z fyziky, jako např. Archimedovu zákonu, zvukovým a optickým jevům, optice aj. Žáci si vyzkoušeli kvízy a výrobu fyzikálních hraček. Nedílnou součástí akce byly i fyzikální pokusy v laboratoři.

28. 6. se konal sportovní den pro žáky 1. stupně a ve středu 29. 6. pro žáky 2. stupně. Tuto aktivitu zajišťovali převážně učitelé tělesné výchovy za pomoci žáků devátých tříd. Bylo vytvořeno mnoho stanovišť s různými úkoly. Žáci soutěžili v týmech, vzájemně se podporovali a pomáhali si. Určitě to byla velice povedené akce, která žáky na závěr roku oslovila.

Naše škola na závěr školního roku obdržela finanční dar v částce 17 782 Kč od firmy FARMET. Tímto bychom ji chtěli poděkovat. Moc si toho vážíme. Dar bude použit na podporu vzdělávání ukrajinských dětí a dětí ze sociálně slabých rodin.

30. 6. bylo rozdáno dlouho očekávané vysvědčení a hurá na prázdniny.

Jen co se zavřely dveře za žáky, ve škole začaly údržbové a úklidové práce. Hned v prvních dnech probíhalo malování několika tříd, jedné učebny, sborovny a kanceláře. Natíralo se zábradlí a okna, opravoval se nábytek. V průběhu prázdnin také došlo k výměně podlahových krytin ve třídách. Vše je nyní čisté a pěkné.

V době letního volna bylo zajišťováno i mnoho administrativních prací, aby nový školní rok mohl být úspěšně zahájen a vše fungovalo tak, jak má.

Se začátkem školního roku připravujeme Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 8. září 2022. Všichni jste srdečně zváni.

Přejeme si, abychom všichni vstoupili do nového školního roku 2022-23 s elánem a nabití novou energií pro řešení úkolů a nových výzev, které nám další školní rok jistě přinese 😊.


Dne 8. června 2022 se bude v ZŠ Česká Skalice konat zápis do 1. tříd pro ukrajinské děti.

I nadále probíhá ve škole výuka českého jazyka pro ukrajinské žáky, kterou zajišťují paní lektorky Ležovičová, Šimbovská.

V úterý 10. května proběhlo tradiční fotografování tříd.

I. stupeň

Po Velikonocích se v naší škole konal zápis dětí do 1. tříd. Dostavilo se 64 dětí. Přijatých je 49 žáků, 15 dětí dostalo odklad. Doufáme, že se jim v naší škole bude líbit.

Prvňáčci už mají za sebou školní výlet. 12. května se jeli podívat na zámek v Častolovicích a prohlédli si i přilehlý zoopark a zámeckou oboru. Vrátili se všichni v pořádku a spokojeni.

Čtvrťáci navštívili dopravní hřiště v Náchodě. Absolvovali teoretický i praktický výcvik, který zakončili testem a získáním Průkazu mladého cyklisty.

Druháci se na svůj školní výlet teprve těší a děti ze třetích tříd se připravují na pobyt ve škole v přírodě.

II. stupeň

Žáci 9. ročníku a někteří zájemci nižších ročníků se zúčastnili ve středu 20. dubna promítání filmu Nicholas Winton – „Síla lidskosti“. Úvodní slovo k dokumentu a následnou besedu vedl dramaturg pan Zdeněk Tulis. Film popisuje záchranu 669 českých a slovenských dětí, z nichž měla většina židovský původ.

Po skončení filmu měli žáci možnost dozvědět se zajímavosti ze života pana N. Wintona a zhlédli záběry z několika jeho setkání a návštěv v Čechách. Pan N. Winton zemřel ve 104 letech a jeho doporučení na dlouhověkost zní: “Minimálně jednou za 20 minut se zasměj a jestli je něco nemožné, musíš najít způsob, jak to udělat.”

V rámci projektového dne, 27. dubna, navštívily dvě sedmé třídy provozovnu společnosti Marius Pedersen a.s. v Rychnovku. Žáci měli jedinečnou možnost vidět, jak probíhá třídění odpadu. Díky ochotným pracovníkům firmy se seznámili s procesem třídění, technickým vybavením a různými druhy komodit. Žáci si uvědomili, jak důležité je toto odvětví v péči o životní prostředí.

V pátek 6. 5. se žáci 9. ročníku v rámci předmětu rodinná výchova zúčastnili besedy na téma sexuální orientace a genderová identita. Dvouhodinový blok žákům přiblížil tuto aktuální problematiku. Zároveň poukázal na problém šikany vůči lidem, kteří jsou „jiní“.

11. května ve spolupráci s Agora CE, o. p. s. proběhlo v zasedací místnosti penzionu Olga studentské zastupitelstvo, kterého se zúčastnili čtyři zastupitelé města: místostarostka G. Jiránková, radní T. Hubka, I. Beranová a J. Polončeková. Zájemci z řad osmáků a deváťáků se seznámili s aktuálními problémy, které město řeší, podělili se se zastupiteli o věci, které z jejich pohledu vyžadují pozornost a řešení. Studentské zastupitelstvo řídila paní místostarostka a žáci si tak „na vlastní kůži“ vyzkoušeli roli zastupitele. Snažili se prosadit a obhájit návrhy své politické strany před ostatními. Mnohé nápady byly inspirující pro další práci. Velké poděkování patří organizaci, která pro školu tento projekt připravila a zastupitelům, kteří si ve svém náročném pracovním programu našli čas podělit se o své zkušenosti s žáky naší ZŠ.

Z pera žákyně Kristýny Koukolové:

První den jsme se snažili pochopit, jak vlastně zastupitelstvo funguje, co se nám zde líbí nebo naopak. Někteří si vzali z věcí, které byly spíše negativní, nápad na zlepšení a druhý den jej přednesli před zastupitelstvem. Pět z šesti návrhů bylo přijato. Za mě to byla zkušenost, na kterou se nedá zapomenout.

Projekt se uskutečnil v rámci projektu „Studenti v regionech diskutují se zastupiteli“ spolufinancovaného programem Evropské unie Erasmus+.

Program ve spolupráci s vedením a zastupiteli města Česká Skalice a místní základní školou realizovala nezisková organizace Agora CE, která se věnuje rozvoji demokratické kultury v ČR i zahraničí.

Speciální třídy

27. dubna proběhl na naší škole projektový den „Den Země“. Za cíl jsme zvolili město Jaroměř, ve kterém jsme navštívili záchrannou stanici zvířat a profesionální hasiče. V záchranné stanici se nás ujala paní Miřátská a velice poutavou formou nám vyprávěla příběhy a osudy zvířat. Žáci si prohlédli všechna zvířata a největší zážitek pro naše žáky byl – zblízka vidět mládě veverky a sáhnout si na chameleona, užovku a ježka. Někteří odvážlivci si dokonce užovku amurskou vzali do vlastních rukou.

Exkurze u hasičů byla také velkým zážitkem. Žáci měli možnost vyzkoušet hasičské oblečení včetně obuvi, sednout si do hasičského vozu, prohlédnout si zázemí hasičů. Všichni žáci byli doslova nadšeni!

V měsíci dubnu zavítalo do našeho města také Kino na kolečkách s pohádkou Tajemství staré bambitky 2. Pohádka byla velice hezká a žákům se líbila.

Školní družina

Na konci dubna se ve družině objevilo čarodějné kouzlení, vaření lektvarů, chytání koštěte, let netopýrů a nesměl chybět nácvik letu na koštěti a hladké přistání. V květnu se nejdříve vyráběla různá přáníčka a dárečky pro maminky. Tématem pro květen se stala „Afrika“. Žáci ji poznávali prostřednictvím obrázků přírody, příběhů a zajímavostí tohoto kontinentu.

Do družiny přišla Městská policie České Skalice s besedou o bezpečnosti silničního provozu. Žáci se seznámili s problematikou své osobní bezpečnosti ve vztahu k neznámým osobám a předmětům a jiným nebezpečím, která jim hrozí. Připomněli si čísla integrovaného záchranného systému.

Ve 14.ročníku výtvarné soutěže SVČ Bájo Poznáváme svět s tématem Itálie obdrželi žáci 3.oddělení školní družiny ocenění za výjimečnou výtvarnou práci.


Ke dni 10. 4. 2022 bylo v naší škole celkem přijato 39 ukrajinských žáků. Navštěvují napříč 1. až 8. třídy, v devátých třídách zatím žádného žáka nemáme.  Ukrajinští žáci z 1. stupně chodí také do školní družiny, všichni se pak stravují ve školní jídelně. Jelikož nastupují průběžně, tak jsou mezi nimi rozdíly ve znalosti českého jazyka. Ti, kteří byli mezi prvními už si na novou řeč začínají zvykat a snaží se ji používat. Velmi k tomu přispívají speciální hodiny českého jazyka pro ukrajinské děti.

1. stupeň

Hned na apríla, 1. dubna, se konal ve sportovní hale fotbalový turnaj žákovských týmů MacDonald Cup. Hrály smíšené týmy chlapců i děvčat druhých až pátých tříd. V kategorii

2. – 3. ročník se týmy umístily v pořadí 2.A, 3.A,3.B, 2. B. V kategorii 4. – 5. ročník bylo pořadí týmů 5. A, 5. B, 4. B, 4. A. Všechny týmy hrály s velkým nasazením, fanoušci z řad spolužáků se také snažili, dokonce měli připravené transparenty.

Děti na celém 1. stupni se těšily na Velikonoce, vyráběly výzdobu, učily se říkadla a velikonoční koledy.

Do prvních tříd se chodili dívat předškoláci ze školek v České Skalici. Navštívili prvňáčky před zápisem do školy. Děti se zapojily i do výuky.

3. a 4. třídy pokračovaly v plaveckém výcviku, který jim v dubnu skončil.

19. 4. navštívily děti z 1. stupně v Sokolovně filmové představení Kina na kolečkách Tajemství staré bambitky 2.

Ve dnech 19. a 20. 4. byl zápis do 1. tříd. Děti ze 4. ročníku pomáhaly předškolákům zvládnout připravené úkoly.

25. 4. navštívil 4. třídy lektor se vzdělávacím programem Cesta do pravěku. V rámci učiva o historii ve vlastivědě dětem ukázal sbírky zkamenělin, kostí a artefaktů po pralidech.

27. 4. proběhl ve škole Jarní projektový den. 1. a 2. ročníky navštívil Tonda Obal na cestách, který učí děti správně třídit odpad. Třetí třídy měly v Báju připravený program o ochraně přírody, vodních zdrojů a třídění odpadů. 4. třídy šly na procházku do Ratibořic, kde pro ně Centrum rozvoje České Skalice připravilo naučný program.

2. stupeň

Exkurze 7.ročníků do Prahy

Pro oživení výuky dějepisu jsem naplánovala výjezd do Prahy, nejen pro doplnění učiva, ale i pro propojení teorie s praktickou částí.

Akce proběhla ve dvou termínech 17. a 24.3. 2022. Jako dopravní prostředek jsem zvolila vlak, cesta je pohodlnější, levnější a rychlejší. Naším cílem byl Pražský hrad – hradní okruh, který zahrnoval chrám sv. Víta, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku a věž Daliborku. O těchto památkách jsme se učili, a tak mohly děti vidět na vlastní oči, jak vypadají románské, gotické i některé barokní stavby.

Z vlakového nádraží jsme se vydali pěšky přes Václavské náměstí kolem Stavovského divadla, zastavili jsme se na Staroměstském náměstí, abychom si oživili některé události z českých dějin, jako Mistra Jana Husa, popravu 27 českých pánů a samozřejmě Orloj a jeho autora Mistra Hanuše. Počasí nám přálo, a tak nebylo kam spěchat. Karlovou ulicí jsme se podívali k Betlémské kapli a poté na Karlův most a Malostranskou ulicí na Pražský hrad. Ukázali jsme si kostel sv. Mikuláše na Malostranském náměstí (baroko), žáci pak reagovali i na ambasády různých států a v neposlední řadě jsem je upozornila na dům, kde se narodil Jan Neruda.

Protože byla úžasná viditelnost, využili někteří dalekohledů před Hradem, ale i ostatní velmi dobře viděli pražské památky, včetně Národního divadla. Mnoho žáků zaujal i Tančící dům. Pražský hradní okruh jsme zvládli bez problémů, největší ohlas měla Zlatá ulička, kde bylo možné si prohlédnout výstavu brnění. Díky krásnému počasí jsme i cestu zpět absolvovali pěšky po starých zámeckých schodech, kolem metra Malostranská směrem k Prašné bráně až na Václavské náměstí. Tady čekal na děti slíbený rozchod, aby zaplnily své hladové žaludky a nakoupily nějaké dárečky. Čas srazu „U KONĚ“ všichni do jednoho dodrželi. Zdálo se tedy, že vše klaplo podle plánu. Společně jsme odjeli z hlavního nádraží do České Skalice.

Až do této chvíle bych hodnotila exkurzi jako velmi zdařilou. Bohužel mě několik neukázněných žáků zklamalo svým chováním ve vlaku, chovali se jako „vandalové“. Proto jsem byla nucena vše zapsat, a také ještě dořešit ve škole. Je to ponaučení do budoucna.

Celkově jsme si výlet do Prahy užili a všichni jsme byli spokojeni.

V březnu navštívili také žáci 2. stupně Knihovnu Barunky Panklové v České Skalici. V rámci výuky českého jazyka a literatury se zúčastnili společných setkání nad knihou. Vybrané téma tvořilo část besedy, pak se seznámili s rekonstruovaným prostředím knihovny a prohlédli si knížky. Vybraná témata měla úspěch a žáky zaujala: Memento, Komiks, Fantasy a Dobrodružná literatura. Velký dík patří Dominice, studentce PF, která paní Kabelou v době nemoci zastoupila a vše zvládla na jedničku!

I žáci druhého stupně navštívili 19. dubna v Kino na kolečkách, pro ně byl vybrán film Zátopek.

Při hodinách výtvarné výchovy pod vedením paní učitelek vznikaly pod rukama žáků krásné velikonoční dekorace hlavně z přírodních materiálů. Vkusně pak vyzdobily školní prostředí, které je pro oko příjemné, což je velmi důležité při vnímání prostředí, kde tráví všichni značnou část dne.

Speciální třídy

V měsíci březnu jsme ve speciálních třídách přivítali jaro. Třídy i chodbu jsme vyzdobili jarními květy a naladili jsme se jarně. Také jsme se začali připravovat na Velikonoce a k jarní výzdobě přibyla i výzdoba velikonoční. S blížícími se Velikonocemi si budeme povídat o velikonočních svátcích, tradicích a zvycích. Mladší žáci speciálních tříd navštívili v měsíci dubnu Městskou knihovnu Barunky Panklové, kde se seznámili s pojmem „komiks“. Vycházející žáci speciálních tříd se připravují na přijímací pohovory na střední školy. Přejeme jim hodně štěstí u pohovorů a hodně úspěchů v dalším studiu.

Družina

Blížící se Velikonoce přinesly řadu tvůrčích nápadů na výrobu velikonočních ozdob a dekorací, zdobila se vajíčka, vyráběli se beránci, slepičky, kuřátka a zajíčci. Den Země si žáci připomněli besedami o nezbytnosti ochrany živé a neživé přírody a o správném třídění odpadu. Žáci se zúčastnili společnými výrobky výtvarné soutěže SVČ Bájo – Poznáváme svět – Itálie. Závěr měsíce patřil čarodějnicím a čarodějům.


K 9. březnu máme ve škole osm dětí z Ukrajiny. Jsou v 1., 3., 5., 6., 7. a 8. ročníku. To, co teď nejvíce potřebují, je pomoc a vstřícný přístup spolužáků ve třídě. Během března budou vždy první dvě vyučovací hodiny s AP – adaptačním koordinátorem, který jim zajistí seznámení s prostředím školy, našeho města a přiblíží jim náš vzdělávací systém a samozřejmě český jazyk. Od třetí vyučovací hodiny budou ve třídě a věřím, že se v brzké době začlení do kolektivu.

Moc děkujeme rodičům našich žáků, kteří nabízí pomoc ukrajinským spolužákům. Obracejte se prosím na třídní učitele, oni nejlépe budou znát všechny "školní potřeby" nových žáků.

I. stupeň

Na konci února byli žáci 1. stupně na výstavě drobného zvířectva v areálu chovatelů. Obdivovali různé druhy holubů, králíků, slepic, dokonce i křečků. Děti měly na chovatele i hodně zvídavých otázek, mohly si některá zvířátka i pohladit.

Dětem třetích a čtvrtých tříd pokračuje v rámci tělesné výchovy plavecký výcvik v Náchodě.

Žáci prvních tříd se byli podívat v Knihovně Barunky Panklové, kde se seznámili s fungováním knihovny a viděli, kolik knih si zde mohou půjčit.

Děti prvních až čtvrtých tříd se zúčastnily preventivního programu s policií, první a druhé třídy na téma Kamarádi online, třetí třídy na téma Rizika online her, čtvrté třídy na téma Děti a sociální sítě.

3. března soutěžili žáci 3. a 4. tříd v šachovém turnaji družstev na SOA v Náchodě.

II. stupeň

Jak se oblékali ve starověkém Egyptě?

Ve čtvrtek 10.února se konala módní přehlídka v 6 C, na kterou se žáci doma připravovali, aby předvedli modely starověkého Egypta. Většina dětí se činorodě zapojila a některé kostýmy byly opravdu nápadité. Bylo ovšem i několik dětí, které se nezapojily a modely si nevytvořily, a tak se staly publikem. Každá módní show mívá svého moderátora a žáci si vybrali Julii Prokopovou, která se zhostila své role excelentně. Všechny modely okomentovala s elegancí a přehledem, manekýnky a manekýni se vlnili v rytmu egyptské starověké hudby. Paní asistentka natočila celý průběh módní přehlídky a zároveň se ujala role fotografa. Sladkou tečkou nakonec této show bylo vyhlášení tří nejlepších kostýmů, jejichž aktéři byli odměněni dobrůtkou. Atmosféra ve třídě byla úžasná, děti se už od rána chystaly na hodinu dějepisu a opravdu se jim to povedlo skvěle. Zpestření hodin dějepisu určitou aktivitou, která souvisí s probíraným učivem vždy vítají a domnívám se, že je to pro ně i velká motivace, umí to ocenit. Na stránkách školy najdete i několik fotografií a video reportáž z této akce. G. Hurdálková

Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku Základní školy Česká Skalice

Od 27. 2. do 4. 3. 2022 se 48 žáků 7. ročníku zúčastnilo lyžařského výcvikového kurzu. Vyrazili jsme, jak je naší tradicí na chatu Juráška do Olešnice v Orlických horách. Po celou dobu kurzu si pro nás Orlické hory připravily krásné slunečné počasí, proto byl výcvik jak pro lyžaře, tak i snowboarďáky o to lepším zážitkem. Výcvik probíhal každý den dopoledne i odpoledne ve družstvech. Avšak v úterý jsme všichni místo odpoledního lyžování vyrazili na procházku po okolí. Večer si pro nás personál chaty připravil večerní lyžování, tak jsme si mohli odpolední lyžování vynahradit. Ve čtvrtek se konal závod ve slalomu, kde žáci mohli zúročit naučené lyžařské dovednosti. Poslední večer věnovali vyhlášení výsledků závodů a celý lyžařský kurz zakončili společenským večerem s hudbou. Až na drobné modřiny jsme si všichni lyžařský kurz užili a těšíme se na další rok.

Školní družina

Hlavním tématem měsíce ve družině byla probouzející se příroda. Jaro proniklo do všech činností – do pohádek, písniček, her i tvoření. Vznikaly první jarní květiny z různých materiálů. Štěbetaví ptáčci se objevili na oknech a dveřích. Ke dni vody patřilo bádání a povídání (voda v našem těle a rostlinách, voda na Zemi, koloběh vody, jak šetřit vodou atd.).

Tulipánový měsíc

Žáci naší školy a školní družiny se už podruhé zapojili do výroby tulipánů pro akci Tulipánový měsíc pro onkologii a radioterapii Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Žáci vyráběli během února obrázky a prostorové výrobky s motivem tulipánů. Tuto akci pořádá v České republice od roku 2013 nezisková organizace Amelie, z. s., která upozorňuje na fakt, že onkologičtí pacienti potřebují nejen odbornou léčbu, ale i psychickou podporu a laskavý přístup.

Zápis budoucích prvňáčků do školní družiny probíhá ve dnech 2. 5. 2022 15:00 - 16:30 a 3. 5. 2022 8:00 - 11:00 v budově školní družiny.

Speciální třídy

V měsíci březnu žáci speciálních tříd navštívili Knihovnu Barunky Panklové v České Skalici. Paní Kabelová, vedoucí knihovny, nás nejdříve zavedla do oddělení pro dospělé čtenáře a ukázala nám knihy, které si půjčují dospělí čtenáři a také obrazy, které si malují obyvatelé České Skalice pro radost. Po krátké prohlídce jsme se společně přesunuli o patro výš, kde se nachází oddělení pro dětské čtenáře. Toto oddělení všichni velmi dobře známe, protože sem chodíme pravidelně každý školní rok. Někteří žáci navštěvují oddělení pro děti i mimo školní vyučování. Paní Kabelová si pro nás připravila velice zajímavou besedu na téma: Václav Čtvrtek (pro žáky 5. ročníku), Fantasy a sci-fi (pro žáky 7.- 9. ročníku). Všichni žáci spolupracovali a paní Kabelová trpělivě odpovídala na jejich dotazy. Nakonec si žáci prohlédli knihy a časopisy. Někteří z nich se rozhodli přihlásit se do knihovny, aby si mohli půjčovat krásné a zajímavé knihy. A věřte mi, že naše knihovna nabízí spoustu krásných knih pro malé čtenáře.

V tomto měsíci se konal na naší škole také karneval na téma: Pohádkové postavy naší spisovatelky Boženy Němcové. Ve třídách se najednou ocitl nejenom čert, princezna, kuchařka, ale i Barunka. Součástí karnevalu byly také soutěže a sladké odměny. Všichni žáci a paní učitelky si tento den velice užili a už se těšíme na karneval v příštím školním roce.


Měsíc leden a první polovina února byly ve škole velmi náročné z důvodu velké nemocnosti a karantén žáků i učitelů. Za toto náročné období patří všem zaměstnancům velké poděkování, neboť bylo odučeno mnoho přesčasových hodin, a díky tomu se zvládlo udržet výuky dle stanoveného rozvrhu. Velmi často docházelo ke změnám „na poslední chvíli“. Vedoucí pracovníci často z hodiny na hodinu řešili nové situace. Po konzultaci se zřizovatelem bylo v týdnu od 31. 1. do 3. 2. vyhlášeno ředitelské volno. Pro žáky 1. a 2. ročníku byl zajištěn provoz ve školní družině. Této možnosti využilo deset dětí. V pátek 4. 2. byly pololetní prázdniny. Dne 7. února jsme se všichni vrátili do školy a žáci dostali tištěný výpis z pololetního vysvědčení.

I. stupeň

Část ledna a února jsme s dětmi věnovali výročí Boženy Němcové. Ve třídách proběhly projektové dny, děti řešily různé kvízy, které se týkaly pohádek slavné spisovatelky. Děti malovaly ilustrace k jejím pohádkám, poznávaly pohádky podle úryvků.

Paní učitelky třetích tříd se s dětmi zúčastnily pietního aktu u pomníku Boženy Němcové. Pan Zábraha z této akce natočil záznam, který poslal do České televize. Děti měly velkou radost, když se viděly ve Zprávičkách na televizi Déčko.

Na začátku února začaly jezdit v rámci tělesné výchovy třetí a čtvrté ročníky na plavání do bazénu v Náchodě, kde absolvují 10 lekcí.

Druhé ročníky ukončily poslední návštěvou v Knihovně Barunky Panklové projekt Čtenářská gramotnost. S paní vedoucí L. Kabelovou si shrnuly, co všechno se o knížkách a jejich tvorbě během návštěv dozvěděly. Děti budou určitě dál rády navštěvovat knihovnu, kde si mohou vybrat ze široké nabídky knížek.

II. stupeň

21. ledna jsme si nejen ve třídách připomněli 160. výročí úmrtí Boženy Němcové. Žáci 9. ročníku se zúčastnili pietního aktu u pomníku na Husově náměstí a položili květiny naší české spisovatelce.

Mimořádná žena a mimořádná literátka dokázala za 41 let svého krátkého života vytvořit odkaz, který žije dodnes a dalece přesahuje stránky Babičky. I jako osobnost vyvolává Němcová více než 160 let po své smrti diskuse a inspiruje i moderní autory filmových scénářů a divadelních her. Božena Němcová totiž bezpochyby předběhla svou dobu.

V pátek 28. 1. navštívili zájemci z devátých tříd v rámci projektového dne SPOŠ ve Dvoře Králové.

Střední škola pro nás zajistila zdarma autobus a občerstvení a průběžně se nám věnovalo několik pedagogů, včetně paní zástupkyně Štodtové. Žáci byli seznámeni s prostředím školy a nabídkou jednotlivých oborů. Mohli si vyzkoušet různé experimenty v moderně vybavené laboratoři, poté přešli do učebny informatiky, kde se zaměřili na robotiku a šifrování. Exkurze byla žáky hodnocena jako velmi povedená.

Dne 9. února se ve školní tělocvičně konala výtvarná dílna pod vedením holandského malíře nazvaná Svoboda v rámci daných hranic. Za nadšení žáků vzniklo 50 metrů maleb moderního umění. Všichni spontánně tvořili a u toho si ještě procvičili angličtinu. Akce se zúčastnila část žáků ze 7. a 9. tříd.

Speciální třídy

V měsíci lednu si žáci speciálních tříd připomněli 160. výročí od úmrtí Boženy Němcové. V hodinách českého jazyka, občanské výchovy, výtvarné výchovy a pracovních činností jsme zavzpomínali na spisovatelku. Starší žáci si připravili za domácí úkol referáty o životě a díle B. Němcové, četli pohádky a povídky a při reprodukci textu si pohádku či povídku namalovali. Ve výtvarné výchově se snažili o její portrét. Některé práce byly opravdu velmi zdařilé.

Školní družina

Družinu v únoru ovládl pravěk. Objevování života v tomto období probíhalo za pomoci obrazových publikací, názorných pomůcek, diskuzí a her. Období dinosaurů tvořilo většinu činností. Vyráběla se různá přáníčka ke Dni sv. Valentýna. Na řadu přišel i masopust, jeho historie, tradice a současnost. Nechybělo ani veselé karnevalové odpoledne.


Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví pokračovalo plošné testování žáků neinvazivními antigenními testy. V období od 3. do 16. ledna 2022 jsme testovali dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17.ledna 2022 probíhá testování žáků jedenkrát týdně, a to každé pondělí. Testují se i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že nebude žák přítomen v čase nebo termínu testování, provede si test bezprostředně po svém příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby. V případě výskytu pozitivního výsledku testu bude škola postupovat podle stanovených pravidel.

Škola i nadále umožňuje testování doneseným testem – musí jít o test uvedený na seznamu testů, pro které Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku použití pro laické testování, o této skutečnosti je nutné informovat třídního učitele nebo vedení školy předem.

Dále bychom chtěli touto cestou moc poděkovat paní Markétě Kozákové za ochotu a vstřícnost při mobilním testování PCR ve škole.

1. stupeň

V poslední školní den v roce 2021 se konaly ve třídách vánoční besídky. Žáci našli pod vánočním stromečkem výukové pomůcky, hry a knížky, které jim byly naděleny díky příspěvku zřizovatele za vzorné chování žáků k majetku školy.

V novém kalendářním roce jsme se ve zdraví všichni sešli ve škole. Žáci a pedagogové se první dva lednové týdny dvakrát týdně testovali na Covid 19, aby výuku nenarušila žádná karanténa.

Druhé třídy opět navštívily Knihovnu Barunky Panklové v rámci projektu Čtenářská gramotnost. Tentokrát se děti seznámily s obrázky různých ilustrátorů dětských knížek a domů si zase každý vybral knížku, kterou by si chtěl přečíst.

I žáci naší školy si 21. ledna připomněli 160. výročí úmrtí Boženy Němcové. Čtvrťáci ve výtvarné výchově malovali zámek Ratibořice, menší děti malovaly různé motivy z pohádek Boženy Němcové. Děti z třetího ročníku se zúčastnily v den výročí pietního aktu u pomníku B. Němcové na náměstí.

2. stupeň

Ve středu 22. prosince 2021 k nám do školy zavítala agentura Pernštejni z Pardubic, která pro naše žáky připravila vzdělávací pořad s názvem Leonardo da Vinci. Programu se účastnili všichni žáci 2. stupně a 5. tříd, kteří si váží vybavení školy a šetrně s ním zacházejí. Program byl hrazen z příspěvku zřizovatele. Tímto moc děkujeme a věříme, že pořad přispěl k rozšíření vědomostí našich žáků.

Leonardo da Vinci patří k nejvýznamnějším umělcům a vědcům všech dob.

První část programu tvořily divadelní scénky ze života tohoto renesančního italského malíře, sochaře, architekta, přírodovědce a vynálezce. Ve druhé části se mohli žáci podrobněji seznámit s jeho dílem, prohlédnout si kopie jeho obrazů (Monu Lisu, Dámu s hranostajem nebo Poslední večeři) a obdivovat modely jeho vynálezů (bicyklu, víceranné pušky, létacího stroje či automatického kladiva). Zajímavou formou se dozvěděli spoustu informací.

Speciální třídy

3. ledna 2022 usedli žáci speciálních tříd opět do školních lavic. Nový rok jsme zahájili vypravováním o tom, jak jsme všichni prožili vánoční prázdniny. Žáci s nadšením vyprávěli o Štědrém večeru, vánočních zvycích a vánočních dárcích, které našli pod stromečkem. I paní učitelka se podělila o zážitky a dojmy z Vánoc. Jsem ráda, že každý z nás našel pod stromečkem svůj vysněný dáreček. 6. ledna jsme si připomněli Tři krále.

Školní družina

Leden začal ve družině tříkrálovou legendou. Zima, zimní sporty a zimní radovánky vstoupily do všech aktivit školní družiny. Povídalo se o zajímavostech zimy, o zvířátkách v zimě, četly se zimní příběhy a hrály se nové hry. Nedílnou součást lednové výzdoby tvořili sněhuláci z různých materiálů, sněhové vločky, lyžaři, eskymáci, tučňáci a lední medvědi.

Se vstupem do nového roku 2022 bychom chtěli všem popřát hlavně zdraví, více pohody a klidnější časy, než byly ty minulé. Všichni máme společný cíl -vzdělávat  a vést žáky k samostatnosti a zodpovědnosti.


1. stupeň

Školní rok se nám pěkně rozběhl, už máme za sebou první čtvrtletí. Děti se stále účastní různých akcí.

18. 10. se děti z 5. i 6. tříd zúčastnily přednášky Vzpoura úrazům, kterou pro ně připravili lidé, kterým se už bohužel vážný úraz stal. Poučili děti o tom, na co všechno by měly dávat pozor, aby se úrazům vyhnuly.

20. a 21. října navštívili Knihovnu Barunky Panklové také druháci. V projektu Čtenářská gramotnost se děti mají seznámit s různými autory pro děti, a hlavně získat ke čtení a literatuře kladný vztah.

19. října se uskutečnilo neformální setkání vedení školy, třídních učitelek a rodičů žáků 1. ročníků. Tohoto odpoledního setkání při kávě a čaji se zúčastnila asi polovina rodičů našich prvňáčků. Za příjemné posezení patří dík všem, co si přišli popovídat nejen o škole.

První ročníky se těší v prosinci na návštěvu vánočně vyzdobené ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Také pro ně starší spolužáci z pátých tříd připravují Mikulášskou besídku. Druháci opět navštívili Knihovnu Barunky Panklové v rámci projektu Čtenářská gramotnost. Paní Kabelová je poutavou formou seznamuje se vznikem knížek a děti si vždy zdarma nějakou pěknou knihu půjčí.

Žáci ze 3. B a 4. B byli v Báju na edukačním programu k výstavě Čím líp, tím dřív. Jednalo se o kreativní výtvarné vyjádření například pocitů, nálad. Čtvrté třídy v rámci vlastivědy navštívily Městský úřad v České Skalici a městskou policii. Seznámily se s chodem úřadu a prací městské policie. Informační centrum pro ně připravilo prezentaci města.  

Všechny třídy vyrábějí ozdoby na vánoční stromečky, které budou zdobit v adventním čase centrum města.

2. stupeň

Dne 22. 10. 2021 navštívili žáci vycházející v tomto školním roce Burzu středních škol v Náchodě. Na této prezentaci měli možnost se seznámit s nabídkou středních škol a učilišť v našem regionu, mluvit se zástupci škol a vyzkoušet si činnosti, kterým se žáci v jednotlivých oborech učí. Žáci si s sebou odnesli užitečné materiály. Věříme, že tato návštěva jim pomohla v nelehkém rozhodování, kterou střední školu si vybrat.

Vyvrcholení Projektu Příběhy našich sousedů

Náš velký den se uskutečnil dne 7. října 2021 ve velkém sále Městyse ve Velkém Poříčí, závěrečná prezentace úspěšně proběhla.

Po téměř celoroční práci na Projektu jsme se přece jen dočkali dne, kdy jsme se mohli pochlubit výsledky naší týmové práce. Zúčastnilo se 6 základních škol z Náchodska, pozvánku přijali zástupci městských úřadů, vedení základních škol, pamětníci a jejich příbuzní. Slavnostní zahájení vypuklo v 16 hodin a mohli jsme zhlédnout dojímavé příběhy lidí, kteří se s námi podělili o svůj životní příběh. Výstupy byly rozmanité a opravdu velmi zdařilé, zpracované jako videoreportáže, audioreportáže, ale i prezentace s komentářem. Každá škola měla k dispozici zhruba 10 minut. Po ukončení závěrečných prezentací obdržel každý tým hodnocení od poroty složené ze tří odborníků (žurnalista, historik a zástupce z nahrávacího studia), která se písemně vyjádřila ke zpracování Projektu. Náš tým byl závěry poroty velmi potěšen a byla to pro nás odměna za naši týmovou práci.

Závěrečné slovo dostali také zástupci městských úřadů, kteří se podíleli na spolufinancování celého Projektu ve spolupráci s Maskou.

Pokud byste se chtěli podívat na výsledek naší práce, navštivte webové stránky www.pribehynasichsousedu.cz nebo www.mas-stolovehory.cz, a sami můžete posoudit, jak se nám videoreportáž povedla. S naším pamětníkem, panem Havrdou, zůstáváme v kontaktu a jsme domluveni na další spolupráci. V nejbližší době by se měla uskutečnit prezentace pro veřejnost v knihovně v České Skalici. Tím se rozloučíme s Příběhy našich sousedů definitivně, zůstanou však v našich pamětích a uchovány na stránkách Paměti národa, kam jsme svým výstupem přispěli.

Slavnostní zakončení Projektu náchodských škol skončilo úderem půl šesté. Všichni se rozjeli do svých domovů a snad za rok odstartuje projekt nový.

G. Hurdálková, tř. uč. 7.A

Česká školní inspekce připravila v termínu od 18. 10. do 15. 11.pro žáky 5., 7. a 9. ročníků možnost dobrovolného ověřování výsledků žáků s obsahovým zaměřením na český jazyk, matematiku a anglický jazyk. Cílem zjišťování je poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům a ředitelům škol objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání v kontextu dopadů mimořádných opatření (dlouhodobá absence prezenční výuky). Získané informace mohou být nejen zpětnou vazbou pro žáky a jejich zákonné zástupce, ale také významným evaluačním nástrojem pro školy.

Naše základní škola se do ověřování zapojila. Žáci ihned po skončení testu obdrželi informaci, jak byli úspěšní. Po skončení testování obdrží škola souhrnné výsledky úspěšnosti žáků. Současně Česká školní inspekce poskytne školám podrobnější metodický komentář k obsahu testů s doporučeními, jak se zjištěními týkajícími se úrovně znalostí a dovedností žáků ve vybraných vzdělávacích oborech pracovat dále ve výuce.

4. 11. 2021 se žáci devátého ročníku zúčastnili interaktivního preventivního programu TVOJE CESTA NAČISTO. Cílem interaktivní besedy bylo vysvětlit žákům trestně právní zodpovědnost v souvislosti s užíváním návykových látek, informovat je o rizicích užívání a posílení právního vědomí.

Přednáška byla založena na promítání filmu, který byl natočen podle skutečnosti, a byl doplněn výkladem Mgr. poručíka Miroslava Mervarta z Policie ČR-KŘP Královehradeckého kraje. Program byl doplněn soutěžní hrou, kde si žáci zopakovali pojmy např.co je legální a nelegální, co je přestupek a trestný čin, druhy trestů aj.

Děkujeme a těšíme se další setkání

Speciální třídy

V říjnu proběhl na naší škole podzimní projektový den. Žáci speciálních tříd navštívili v tento den Farmu Wenet, která se nachází v malebné krajině Broumovska. Naši žáci měli možnost se setkat s různými druhy zvířátek. Na vlastní oči viděli pštrosy, lamy, velbloudy, vesnická zvířata jako slepice, husy, kachny, ovečky, kozy, prasátka, kočky a mnohá jiná. Některá z nich si mohli osobně pohladit, podrbat i nakrmit. Pro žáky to byl obrovský zážitek! Žáci rovněž obdivovali překrásnou krajinu s výhledem na Broumovské stěny, Ruprechtický špičák a benediktinský klášter, který jsme měli jako na dlani. Druhý listopadový týden jsme s našimi žáky zavítali do krásného města Dvora Králové nad Labem. Cílem naší cesty byla exkurze do výroby vánočních ozdob. Žáci viděli foukání ozdob, jejich malování a stříbření. Co kus, to originál! V rámci dílničky si žáci mohli vlastnoručně ozdobit vánoční kouličku a tu svoji si odnést domů. Všichni žáci si tento den velice užili a věříme, že jejich vlastnoručně ozdobená koulička bude zdobit vánoční stromeček.  

Školní družina

Listopad otevřel vrátka do „světa zvířat“. Pozornost byla věnována domácím zvířátkům, ale i těm v ZOO. Povídalo se o životě zvířátek v lese a jejich přípravě na zimu. Vyráběli se: myšky, ptáčci, sovy, lišky, pejsci, kočky, koně a mnoho dalších. Hovořilo se o svátku svatého Martina, vyprávěl se poutavý příběh o cestě vojáka Martina a jeho lásce k bližnímu. 

Doufejme, že školáci budou moci i nadále chodit do školy. Přejeme všem klidný advent a krásné vánoční svátky.


1. stupeň

Hned 1. října se byli žáci prvních, druhých a třetích ročníků podívat na výstavě drobného domácího zvířectva v areálu chovatelů. Viděli různé druhy papoušků, králíků, slepic, husy, kachny. Mohli si dokonce zkusit krmit drůbež. Od zkušených chovatelů se o zvířatech dozvěděli i nějaké zajímavosti.

12. října se v tělocvičně základní školy uskutečnilo vystoupení kvintetu Filharmonie z Hradce Králové. Umělci měli pro děti připravenou hudební pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Zábavnou formou je seznámili s různými hudebními nástroji. Navíc se děti naučily veselou písničku o trpaslících.

13. října se v Knihovně Barunky Panklové konala kulturní akce pro třeťáky. Měli besedu s paní spisovatelkou Dankou Šárkovou, autorkou dětských knih.

14. října proběhl ve škole Podzimní projektový den. Děti prvních a třetích tříd měly ve Vile Čerych připravený program Putování skřítka Tykvínka. Pro druháky připravili program s podzimním tvořením pracovníci Bája. Mimo jiné si mohli udělat i výrobek z keramiky. Děti čtvrtých tříd jely na exkurzi do Vrchlabí. Pracovníci KRNAPu je seznámili s druhy zvířat v Krkonoších. Pro 5. ročník připravil program o finanční gramotnosti odborník z praxe.

 2. stupeň

V pondělí 13.září 2021 odjeli žáci 6.ročníku, jako každý rok, se svými třídními učiteli, metodikem prevence a asistentem na třídenní adaptační kurz na chatu Horalka do Sněžného v Orlických horách. Všichni jsme se na společný pobyt těšili. Počasí nám přálo a panovala dobrá nálada.

Po příjezdu na chatu jsme se ubytovali, seznámili se s nejbližším okolím a s chutí jsme poobědvali. Odpoledne i část večera jsme věnovali poznávacím aktivitám a kolektivním hrám.

Další den měla program ve svých rukou agentura volnočasových aktivit Schooltrip. Náplň aktivit byla velmi pestrá, občas i fyzicky náročná, a zaměstnala děti po celý den. Učitelé plnili roli pozorovatelů a fotografů. Ve 20.hod se s námi lektoři rozloučili a my se chystali na večerku, která byla ve 21:30. To jsme ale netušili, co si pro nás parta učitelů s panem asistentem připravila. Byla to „stezka odvahy“. Akce byla dobrovolná a většina dětí to zvládla na výbornou.

Následující den jsme se chystali na cestu zpět. Ještě pár míčových her, hodnocení pobytu a ve 13:00 byl odjezd domů.

Pobyt se všem velmi líbil. Vzájemně jsme se více poznali, někteří si našli nové kamarády a učili se spolu vycházet jako tým. Největší úspěch u dětí sklidila agentura se svým programem a stezka odvahy, o které se ještě dlouho mluvilo.

Žáci 6. ročníku

Po dlouhé době se veřejnosti otevřela divadla. Využili jsme nabídky dopoledního programu Klicperova divadla v Hradci Králové a 6. října odjeli žáci z 8. a 9. tříd zhlédnout stěžejní dílo Karla Jaromíra Erbena – Kytice.

Jevištní podoba proslulé sbírky balad z pověstí národních, kterou všichni známe, ale na kterou jsme už možná trochu zapomněli, všechny dojala. Znovu jsme se zaposlouchali do výsostné poezie s romantickým odérem i hororovou patinou, připomněli svět magických balad i moudrostí našich předků, téma viny, trestu a daností zákonů lidských i přírodních...

V pátek 8. 10. 2021 se žákyně 8. a 9. ročníku zúčastnily rukodělného workshopu mikroprojektu Toulačka s kladskou písní, řemeslem a kuchyní. Akci pořádal FS Barunka, poval nás do Klodzka, kde jsme navštívily muzeum historie Klodzka a zhlédly jsme film o historii města. Prošly jsme se městem a obdivovaly starobylé budovy. Došly jsme na místo konání hlavního programu, kde jsme se setkaly se seniory na výtvarné dílně, někteří se zúčastnili kulinářské dílny. Po pečlivém vyrobení lapače snů, který nám poskytne ochranu před zlými sny, jsme se společně naobědvali a obohacení o nové dojmy ze společného pobytu v cizině a o pár polských slovíček jsme se spokojeně vydali na cestu domů.

Žáci devátých a osmých ročníků, kteří budou v tomto roce vycházet ze základní školy, se v rámci předmětu volba povolání pravidelně účastní exkurzí ve společnostech v našem městě a okolí. V září jsme navštívili společnost Agro v České Skalici, v říjnu firmy Boltjes a Saar Gummi v Červeném Kostelci, a dále Ovocnářství ZD Dolany a společnost Farmet a.s. Ve všech firmách pro nás byla připravena velmi zajímavá prezentace a prohlídka závodu včetně výroby, pro žáky nejzajímavější části. Všechny exkurze žákům umožnily opustit na chvíli školní lavice, a nahlédnout do skutečného světa práce. Ve firmě Boltjes si dokonce mohli prakticky vyzkoušet jednu z činností ve výrobě. Všem společnostem děkujeme za péči, kterou nám věnovaly.

Střední školy v našem kraji připravují pro žáky vycházející ze základní školy nejrůznější soutěže. Jednou z nich bylo i Klání žáků deváťáků 12.10.2021 na SPŠ stavební v Náchodě.

Za ZŠ Česká Skalice se zúčastnily 3 dvojice matematicky nadaných a odvážných žáků a žákyň. Byli to Filip Hejzlar, Dominik Matuška, David Vo, Michal Cohorna, Kristýna Koukolová a Nela Mervartová. Poslední dvě jmenované žákyně obsadily nádherné 5. místo z celkových 18.

Žáci měli možnost nejen soutěžit a naučit se něco nového, ale i navštívit střední školu a setkat se osobně s pedagogy i svými vrstevníky z jiných škol. Všem gratulujeme a SPŠ stavební děkujeme za tuto akci.

Ve čtvrtek 14. října proběhl projektový den. Žáci 6. ročníku odjeli do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. 7. ročník se vydal na prohlídku kláštera v Broumově. Osmáci zhlédli v Muzeu Boženy Němcové výstavu 1866 a prošli si naučnou stezku. Žáci 9. ročníku se zúčastnili projektu Člověk, který byl zaměřen na první pomoc.

Speciální třídy

V měsíci září zavítali žáci speciálních tříd k zahrádkářům na výstavu ovoce. Výstava byla spojena s ochutnávkou medů přímo od včelařů a s tematickou kresebnou soutěží. Tři žáci speciálních tříd se stali výherci zahrádkářské soutěže – 1. místo Natálie Karasová (6.r.), 2. místo Martin Mervart (6. r.), 3. místo Štěpán Bukáček (9. r.). Byly jim předány diplomy a krásné ceny, které jim udělaly velkou radost. Zahrádkářům jménem naší školy moc děkujeme.

Další výstavou, kterou žáci navštívili, byla výstava vláčků. Měli možnost vidět modely vláčků a nádraží. Výstava domácího zvířectva (holubů, hus, kachen, králíků...) byla dalším příjemným zpestřením.

Vycházející žáci se v říjnu zúčastnili exkurze do ovocného sadu v Zájezdě. Prohlédli si ovocný sad, seznámili se s jeho provozem. Prohlídka sadu byla spojena s ochutnávkou moštů, a kdo chtěl, mohl si jablečný nebo jablečnohruškový mošt zakoupit a odnést domů.

Školní družina

Poslední zářijový pátek proběhla na fotbalovém hřišti náborová akce s SK Česká Skalice. Pro žáky ze školní družiny a pro ostatní děti bylo připravené zábavné a sportovní odpoledne. Říjnové dny využila družina k hrám na školním hřišti a na školní zahradě. Tvořily se dekorace z přírodnin – podzimní skřítci, otisky listů, sovy z kaštanů. Hovořilo se o změnách v přírodě a o barvách podzimu. Pozornost byla věnována Dni stromů – vyráběly se stromy s barevnými listy a zpívaly se písně o stromech. Během celého měsíce létali draci v oblacích. 


1. stupeň

Začal nám nový školní rok. Všichni doufáme, že bude úplně obyčejný, klasický, bez zavírání škol.

1.září přišlo poprvé do školy 50 prvňáčků. Přivítaly je jejich třídní paní učitelky, paní starostka, paní ředitelka i paní zástupkyně 1. stupně. Hned 7. září se konaly třídní schůzky a po nich Den otevřených dveří. Rodiče i široká veřejnost mohli vidět novou školní zahradu a budovu přístavby po úpravě.

Na děti čekaly různé akce. V pátek 10. 9. navštívily druhé ročníky výstavu jiřin v Muzeu Boženy Němcové. Děti obdivovaly různé barvy a tvary květů, četly si jejich názvy. Ve stejný den probíhala i Výstava ovoce a zeleniny v Klubovně zahrádkářů. Pěstitelé vystavovali svoje nejhezčí plody, které se dětem také moc líbily. Této výstavy se účastnili i včelaři, velký úspěch měla ochutnávka medu, kterou uspořádali. Děti měly hlasovat o nejchutnější med. Také pro ně byla uspořádána soutěž v malování ovoce a zeleniny. I tato výstava se prvňákům, druhákům a třeťákům moc líbila.

Další pátek 17. 9. připravili Skauti už osvědčenou akci „Máš na to“ pro žáky prvních a druhých tříd. Určitě se nějaké děti ke Skautům přidají. Pro milovníky vláčků byla určená výstava modelářů. Tu děti navštívily 17. 9.

2. stupeň

7.9.2021 jsme otevřeli pro veřejnost všechny prostory 2. stupně v rámci Dne otevřených dveří. Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout vyzdobené a opravené třídy a učebny, v některých si mohli vyzkoušet i různé aktivity. Zvláště zajímavé byly pokusy z fyziky, které připravil pan učitel Jan Geťko se svými žáky. Někteří návštěvníci odcházeli domů i s ručně vyrobenými hračkami.

Na budově přístavby si mohli prohlédnout nově zrekonstruovanou školní kuchyňku.

Veškerá fotodokumentace je k nahlédnutí na webových stránkách školy.

Projekt Příběhy našich sousedů

Po letních prázdninách zamířil náš projekt do finále. 3. zářijový týden se sešel náš tým, aby doladil celý projekt do konečné podoby.

Paní koordinátorka Mgr. Monika Šrůtková nás kontaktovala a do konce září jsme poslali životopis pamětníka a scénář naší videoreportáže. To byla „fuška“, zejména ten scénář! Tyto dvě položky jsme odeslali do Prahy, a tam se umísťují na webové stránky Paměti národa, kde jsou zveřejněny jednotlivé projekty z celé republiky z různých škol.

Poslední týden v září jsme se připravovali s paní učitelkou na závěrečnou prezentaci, která se uskuteční 7.října ve Velkém Poříčí. Své projekty tam představí 5 týmů ze Základních škol Hronov, Červený Kostelec, Stárkov, Velké Poříčí a naše škola. Na tuto událost se těšíme, ale zároveň jsme i trochu nervózní. Je to naše premiéra vystoupit před publikem a porotou. Trochu nás uklidňuje, že si vše vyzkoušíme na generální zkoušce před závěrečnou prezentací. Samozřejmě mezi zúčastněnými bude i náš pamětník pan Ladislav Havrda.

Po proběhnutí závěrečné prezentace budeme informovat příspěvkem ve školním zpravodaji. Všichni, kteří by rádi zhlédli naše dílo, se mohou pak podívat na webové stránky Paměti národa.

Držte nám pěsti, ať se dílo zdaří!

(Tým projektu Příběhy našich sousedů)

13.9.2021 odjely 6. ročníky se svými třídními učiteli na adaptační pobyt na chatu Horalku v Orlických horách. Počasí se vydařilo, zpráva bude následovat v příštím zpravodaji.

Speciální třídy

Prázdniny utekly jako voda a naši žáci opět usedli 1. září do školních lavic. Přibyli noví žáci a žákyně a ubyli žáci devátého ročníku, se kterými jsme se slavnostně rozloučili v červnu v Jiřinkovém sále v České Skalici. Novým žákům a žákyním jsme se představily, ukázaly jsme jim naši školu, školní zahradu a na oplátku se i oni představili nám. Vzájemně jsme si také sdělili, jak jsme strávili letní prázdniny, která zajímavá místa jsme navštívili. Když jsme si všechny zážitky a dojmy z prázdnin řekli, pustili jsme se tak jako každý rok do opakování učiva z předešlého ročníku.

Školní družina

Začátek nového školního roku začal ve školní družině vzájemným seznamováním nových žáčků prostřednictvím her. Opakovaly se zásady slušného chování, zacházení s hračkami, hrami a vybavením heren, bezpečného pohybu v prostorách družiny, školy, hřiště, jídelny, zahrady, při přechodu ze školy. Vznikala nová díla (můj dům a moje město, zážitky z prázdnin, záložka do knížky, moje rodina). 

Přejeme všem žákům i pedagogům úspěšný školní rok.


Prázdniny jsou za námi a nový školní rok začíná v běžném režimu.

Naše žáky opět uvítáme v pěkném upraveném prostředí všech školních budov. V ulici Komenského jsme prvňáčkům nakoupili nové lavice a židle. V této budově probíhá „velká rekonstrukce“ – odstranění vlhkosti, a tudíž dovybavené šatny žáci začnou využívat nejdříve koncem října. V budově ulice Lidická se dokončuje rekonstrukce kuchyňky, chybí jen vybavení, jinak je vše hotové. Žáci naší školy budou moci využívat i novou zahradu za budovou Lidická. Rekonstrukce probíhala v „náročné době“, tedy ještě bude potřebovat mnoho péče. O školní zahradu se budou ve školním roce starat hlavně žáci 5. ročníku a speciálních tříd. Každá skupina pracovních činností bude mít přidělený úsek, který bude obhospodařovat. Školní budova Lidická bude od 1. září 2021 elektronicky zabezpečená proti vstupu neoprávněných osob. Na Husově náměstí došlo k výměně lavic a židlí ve dvou kmenových třídách. Kromě těchto „velkých oprav“ proběhla i celá řada drobnějších úprav ve třídách i okolí školy (nátěry topení, přesazování květin, výmalby ve třídách, drobné opravy nábytku).

Tímto všechny zájemce zveme na prohlídku prostor naší školy dne 7. září 2021. Prosíme dodržet všechna aktuální hygienická opatření.

Vedení školy připravovalo během prázdnin nový školní rok. Kromě organizačních věcí jsme letos připravili žákům místo žákovské knížky zápisník, deník a diář žáka ZŠ Česká Skalice s logem naší školy. Věříme, že se jim bude líbit a přispěje k jejich výchově k plánování si svého času a rozvoji samostatnosti při přípravě na výuku. Přijali jsme dva nové pedagogy pro výuku anglického jazyka. Jeden z nich je rodilý mluvčí, se kterým máme výbornou zkušenost z loňského školního roku. Dále jsme přijali dvě asistentky pedagoga a jednu paní uklízečku - „výměna“ za odchod do důchodu. K 1. září máme celkem 60 stálých zaměstnanců, z toho je 50 pedagogických pracovníků. Všem 39 učitelům byly stanoveny úvazky (předměty a třídy). Dále byl sestaven rozvrh hodin pro žáky i učitele a vše bylo zadáno do elektronického systému ŠKOLA ONLINE. Zákonní zástupci budou mít přístup do školní elektronické matriky a od letošního školního roku povedeme elektronickou žákovskou knížku již od 1. třídy. „Moderní změny“ nastaly i ve školní družině. Zavedení nového elektronického systému BELLhop v ŠD usnadní vyzvedání dětí. Systém je založen na identifikačních čipech. Stačí pouze přiložit čip k terminálu u vchodu a systém předá žádost právě té vychovatelce, která má v daný okamžik dítě na starosti. Významným přínosem je zvýšení bezpečnosti provozu školní družiny a výrazné ušetření času vychovatelkám v jednotlivých odděleních. Díky tomu se mohou více věnovat dětem.

Ve školním roce 2021/22 dochází na 1. stupni ke změnám ve školním vzdělávacím programu. Tato změna se nejvíce týká nového pojetí informatiky, která se bude vyučovat od 4. ročníku. Mění se především náplň tohoto předmětu, která má výrazněji rozvíjet logické myšlení žáků. Z důvodu „modernizace výuky“ jsme v loňském školním roce nakoupili 30 tabletů a 12 kusů ozobotů (robotická pomůcka). Během letních prázdnin se též zajišťují plánované aktivity jako je seznamovací pobyt pro žáky 6. ročníku, aktivity podzimního projektového dne, lyžařský výcvik apod.  Škola je již několik let zapojena do mnoha projektů. Stálými projekty jsou Ovoce, zelenina a mléko do škol, Recyklohraní, Hasík, druhým rokem Šablony III – Zlepšení kvality výuky na ZŠ a projekt Vzpoura úrazům. Pevně věříme, že veškeré plánované činnosti, které vhodně doplňují ŠVP budeme moci uskutečnit.

O letních prázdninách jsme po dobu 5 týdnů umožnili zájemcům o doučování M, ČJ, AJ docházet do školy a pod vedením školních asistentů procvičovat požadované učivo. Přihlášených žáků bylo 76 (z celkového počtu 502) a během července dorazilo 54 dětí.

Naše základní škola poskytuje základní vzdělání dle RVP ZV a zájemcům z 1. až 4. ročníku možnost navštěvovat školní družinu. Snahou všech zaměstnanců školy je vytvářet žákům příjemné a podnětné prostředí, navzájem si porozumět a vycházet si vstříc. Vzhledem k soustavnému zlepšování pracovního prostředí ve škole bych si moc přála, abychom si toho všichni vážili a snažili se o majetek školy pečovat. Těšíme se na spolupráci nejen se zákonnými zástupci, ale i s ostatními organizacemi v České Skalici. Na závěr bych právě vedení města chtěla poděkovat za podporu rozvoje českoskalické základní školy a popřát všem „pohodový“ průběh školního roku 2021/22.

 

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak