Aktuality

 3. února 2023 - uzavřena SH a multifunkční hřiště z důvodů oprav


TŘÍDNÍ SCHŮZKY - úterý 22. listopadu od 16.00


VÝTVARNÁ SOUTĚŽ pro žáky od 10 do 14 let, více v menu INFORMACE PRO RODIČE


AKTUÁLNĚ PRO 9. ROČNÍK - po ukončení třídních schůzek v úterý 22. listopadu 2022 se uskuteční prezentace středních škol pro vycházející žáky a jejich rodiče. Prezentace se bude konat v 16:30 ve třídě 8.B na Husově náměstí.


Krásný den všem,
máme pro Vás jedno skvělé překvapení! Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 21.10.2022 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky. Více v menu ZPRÁVY ZE ŠKOLY


Nabídka doučování (financováno z NPO) v menu INFORMACE PRO RODIČE


Výstava v IC - prezentace Základní školy, Česká Skalice, okres Náchod - více v menu INFORMACE PRO RODIČE


Stanoven termín schůzky - 7. ročník lyžařské výcviky - středa 2.11.2022, v 15.00 - učebna fyziky - Husovo náměstí


Seznam sešitů pro žáky 2. stupně přidán v menu INFORMACE PRO RODIČE


Zahájení školního roku a rozmístění tříd v menu INFORMACE PRO RODIČE меню UKRAJINA - Україна

 

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

školní rok 2022-23


Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je zakotveno ve vyhlášce č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhlášce 27/2016 o vzdělávání žáků s SVP(speciálními vzdělávacími potřebami).

ŠPP na Základní škole, Česká Skalice, okres Náchod je tvořeno zástupci vedení školy, výchovnými poradci, metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a školním psychologem, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Všichni zástupci ŠPP se scházejí 1x za 14 dní na společné schůzce.

Služby ŠPP zajišťují:

Ředitelka školy:  Mgr. Iveta Beranová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupkyně školy:  Mgr. Iveta Macháčková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                 Mgr. Blanka Míková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výchovný poradce:  Mgr. Anna Kloudová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                   Mgr. Jiřina Kaválková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Metodik prevence: Mgr. Eva Posnarová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                Mgr. Regina Plašilová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní speciální pedagog: Mgr. Jana Karvaiová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultace lze domluvit na tel. čísle: 491 451 137 nebo e-mailem


Školní speciální pedagog

Mgr. Jana Karvaiová    e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultace pro rodiči kdykoli po domluvě přes tlf: 774 153 157, 774 153 500 popř. e-mail

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 • Depistážní činnosti
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a konzultace o těchto zjištěních s poradenskými zařízeními. A to na základě informovaného souhlasu zákonných zástupců. 
 • Diagnostické a intervenční činnosti
  • a) Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
  • b) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).
  • c) Realizace intervenčních činností, tj. 
  • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
  • provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
  • participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem  předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy),
  • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
  • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
  • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
  • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,
  • participace na kariérovém poradenství-volba vzdělávací cesty žáka-individuální provázení žáka
  • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť
 • Metodické a koordinační činnosti
  • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole. Spolupráce se všemi subjekty v rámci školního poradenského pracoviště.
  • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve -prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Metodické činnosti pro pedagogy školy-specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
  • Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.
  • Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administratrativa

Výchovný poradce

Mgr. Anna Kloudová, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jiřina Kaválková email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výchovný poradce má na starosti několik oblastí. V rámci kariérového poradenství se zabývá profesní orientací vycházejících žáků, spoluprací se středními školami a učilišti v regionu a volbou střední školy vycházejících žáků. Organizuje exkurze a besedy související s profesní orientací a trhem práce. Dále také dohlíží na včasné a správné vyplnění přihlášek na SŠ a vede evidenci přijatých žáků. Zprostředkovává předání zápisových lístků žákům a vede jejich evidenci.

Výchovný poradce rovněž eviduje žáky s výchovnými problémy, vyhodnocuje neomluvenou absenci žáků a vede výchovné komise školy. Spolupracuje v rámci školního poradenského pracoviště s vedením a ostatními členy týmu na řešení a šetření problémů v oblasti výchovně vzdělávacího procesu.

Výchovný poradce také zpracovává plán výchovného poradce na daný školní rok a aktualizuje dokumenty týkající se práce výchovného poradce – dlouhodobý plán kariérového poradenství a školní řád.


Metodik prevence

Mgr. Eva Posnarová,  tlf 774 153 157, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mg. Regina Plašilová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

Kontakty pro rodiče pdf

Kontakty na organizace působící v oblasti prevence sociálně rizikového chování v našem kraji:

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/kontakty-na-organizace-v-oblasti-prevence/all


 

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak