Informace pro rodiče

 

Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018

Vyučování bude zahájeno v 7.55. Žáci si přinesou přezůvky a psací potřeby. Vyučování bude ukončeno v 9.35.

Žáci 1. tříd budou přivítáni v Jiřinkovém sále.

1. A - 8.00, 1. B - 9.00, 1. C - 10.00. Prosíme o včasný příchod 15 minut před začátkem. Děkujeme.

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO DNE UPRAVEN!

Po skončení slavnostního zahájení půjdou prvňáčci se svojí paní učitelkou třídní do školy, kde se podívají do své třídy a zasednou poprvé do školních lavic. Rodiče jsou srdečně zváni. Uvítání ve škole potrvá přibližně 30 minut. Poté mohou žáci odcházet s p. vychovatelkou do školní družiny nebo s rodiči domů. Druhý den začíná běžná výuka v 7.55.
Během prvního týdne mají prvňáčci ukončené vyučování v 11.00.


Informace ze školní jídelny

Školní jídelna bude od 23.7.2018 do 12.8.2018 uzavřena. Žádáme rodiče o zrušení současných trvalých příkazů na nabíjení kont. Od 1.8.2018 je zřízen účet 5978888597/0300 pro platby. Jsou přiděleny nové variabilní symboly pro zadávání plateb (nezadávat rodné číslo). Každý žák obdržel přihlášku ke stavování s novými údaji. Zůstatky na kontech a čipy se převádějí k novému provozovateli. Případné dotazy budou zodpovězeny na telefonním čísle 720 957 404.

www.jidelna.ceskaskalice.cz


Souhrnná zpráva KLIMA ŠKOLY - vyhodnocení - ke stažení pdfZDE


Nabídka zájmových útvarů - 1. a 2. stupeň ZŠ

ŠACHOVÝ KROUŽEK - pondělí 14.00 -15.00

PSANÍ VŠEMI DESETI - středa od 14,.00

DOUČOVÁNÍ MATEMATIKA - p. uč. Hejzlar (6. - 9. ročník) - dle rozpisu

KLUB LOGICKÝCH DESKOVÝCH HER - p. uč. Žučková - pondělí

PĚVECKÝ KROUŽEK pro žáky 3. - 5. ročníku, pondělí od 13.00 do 14.00

MATEMATICKÝ KROUŽEK + PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY pro 9. ročník - p. uč. Hlavatá -  pátek 7.00 - 7.45

DOUČOVÁNÍ RUSKÝ JAZYK - p. uč. Fabiánová - každé úterý od 14.00 v 9. B. Žáci 7., 8., 9. ročníku mohou přijít kdykoli s konkrétním požadavkem na dovysvětlení učiva.

FLORBALOVÝ KROUŽEK  - středa 7.00 - 7.45 - 2. stupeň - p. uč. Linhart - sportovní hala

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK pro žáky od 3. ročníku a speciálních tříd - středa 13.30 - 14.30  - p. uč. Míková

PĚVECKÝ SBOR VIKTORKA se bude scházet každé pondělí  od 14.00 do 15.15 - p. uč. Vlčková

VESELÁ VĚDA - pro žáky 1. stupně -

SPORTOVNÍ KROUŽEK - středa


Možnost doučování, pomoc při domácích úkolech pro žáky 3., 4., 5. ročníku.

Na základní škole působí i letos školní pedagog, který bude každý čtvrtek od 14. září k dispozici žákům 3. a 4. ročníku v době od 13.15 do 15.00 v budově školy ul. Komenského. Žáci 5. ročníku mají stejnou možnost každý pátek od 15. září. V této době mohou naši žáci přijít s požadavkem na dovysvětlení učiva v případě, že jejich absence ve škole byla delší než 4 vyučovací dny. Zároveň v tuto dobu mohou docházet ke školnímu pedagogovi ti žáci 3. - 5. ročníku, kteří potřebují pomoci s domácím úkolem. Upozorňuji, že tato možnost je zcela dobrovolná, nepravidelná a za příchod i odchod žáků na doučování nesou plnou zodpovědnost rodiče. Není v našich možnostech žáky doprovázet do budovy, ani je odvádět.


Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017

Vyučování bude zahájeno v 7.55. Žáci si přinesou přezůvky a psací potřeby. Vyučování bude ukončeno v 9.35.

Žáci 1. tříd budou přivítáni v Jiřinkovém sále. 1. A - 8.00, 1. B - 9.00. V případě potřeby mohou prvňáčci odejít po skončení slavnostního zahájení do školní družiny s paní vychovatelkou. Během prvního týdne mají prvňáčci ukončené vyučování v 11.00.

Umístění tříd

1. stupeň - budova ul. Komenského - 1. poschodí (1. B, 2. A, 2. C, 5. A, 5. B), 2. poschodí (1. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B) 

2. stupeň - budova ul. Zelená - 6. A, 6. B, 6. C, 9. B

2. stupeň - budova na Husově náměstí - 7. A, 7. B, 9. A

2. stupeň - přístavba - 8. A, 8. B, 8. C, speciální třídy

BUDOVY SE OTEVÍRAJÍ V 7.35. Žáci, kteří mají kmenové třídy v budově Husovo náměstí, ul. Zelená, budou do ZŠ vstupovat vchodem budovy na Husově náměstí.


Doporučení MŠMT k využití Komunikačního souboru pro komunikaci s osobami s PAS (poruchou autistického spektra)

Soubor ke stažení: KS_Klic_pro_komunikaci_kratka_verze.pdf


Vážení rodiče,

na webu zakladkaroku.cz můžete získat informaci, jak se našim bývalým žákům na ZŠ v České Skalici studovalo. Různé školy se srovnávají podle různých kriterií. Podstatné kriterium, které by hodnotilo školu z pohledu studenta či absolventa je tady! Posouzení kvality školy podle názoru bývalých žáků nás posunulo na 5. místo v celém Královéhradeckém kraji. Jsme rádi, že naši bývalí žáci oceňují výuku na naší škole a za pozitivní hodnocení děkujeme. I v dalších letech se budeme snažit o kvalitní předávání vědomostí a dovedností tak, aby naši absolventi na středních školách se základy učiva od nás dobře prospívali.


 

Operační program

 

 


Zajímavé online testy na prázdniny

 

Na portále TestyTesty je řada zajímavých psychologických testů vhodných k vyplnění o prázdninách. Výsledky se dozvíte okamžitě. I v létě vás může zajímat odpověď na otázky Jak své silné stránky využiji na 100% nebo Studuji očima nebo ušima? Při zamýšlení nad tím, na jakou školu se po prázdninách přihlásit, pomůže Test pro výběr povolání. Také různé Testy IQ. Více užitečných testů na: www.TestyTesty.cz

 


 

V dokumentech je umístěn DODATEK KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU

 


 

V rámci rozšíření a zkvalitnění služeb je od 1. 6. 2014 na naší škole zřízena funkce školního speciálního pedagoga ( ŠSPg ).

Náplň práce školního speciálního pedagoga / dle koncepce poskytování poradenských služeb ve školách v ČR, PhDr. Jana Zapletalová a kol./

Školní speciální pedagog zajišťuje činnosti školního poradenského pracoviště, podílí se na vytvoření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence. Vykonává zejména činnosti koordinační, reedukační, konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči.

Školní speciální pedagog komunikuje s vedením školy, pedagogy a rodiči žáků.

Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Školní speciální pedagog spolupracuje se všemi členy poradenského pracoviště, dále se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. speciálně pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

 

Depistážní činnosti, diagnostika

 1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště.
 2. Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálně vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního (stimulačního) či intervenčního programu.
 3. Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 4. Vytýčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).
 5. Diagnostika speciálně vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní), speciálně pedagogická diagnostika (např. při výukových problémech žáků) pro navazující intervence ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
 6. Speciálně pedagogická diagnostika při výchovných problémech (etopedická), stanovení intervenčního přístupu v rámci školy i mimo ni, dle potřeb, možností a profilace školy.
 7. 7. Sceening, anktety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

 

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 1. Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti) a se žákem s rizikem vzniku speciálně vzdělávacích potřeb (vzdělávací činnosti, stimulační činnosti).
 2. Dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče se skupinami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační) a se skupinami žáků s rizikem vzniku speciálně vzdělávacích potřeb (vzdělávací činnosti, stimulační činnosti).
 3. Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či individuálního plánu individuální pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy).
 4. Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav.
 5. Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů s uplatněním speciálně pedagogických/etopedických přístupů.
 6. Participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací dráhy žáka, individuální provázení žáka.
 7. Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 8. Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci.
 9. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb.

10.  Speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

11.  Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

 

Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti

 1. Příprava a průběžná úprava podmínek pro integrací žáků se zdravotním postižením ve škole a pro poskytování speciálně pedagogické péče u žáků se SVP a žáků s rizikem vzniku SVP.
 2. Metodická pomoc třídním učitelů při integraci, při vzdělávání žáků se SVP a rizikem vzniku SVP, metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně SVP a rizika vzniku SVP, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 3. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky v oblasti SVP a rizika vzniku SVP.
 4. Spolupráce s odborníky týmu školního poradenského pracoviště (školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce) dle jeho potřeb i potřeb školy.
 5. Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se SVP a žáka s rizikem vzniku SVP.
 6. Participace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích plánu, individuálních plánů pedagogické podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o skupiny žáků se SVP a rizikem vzniku SVP.
 7. Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.

Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).

 


IREDO karta

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás touto cestou oslovit ve věci žádosti o pomoci v poskytnutí informací zákonným zástupcům žáků a studentů týkajících se problematiky dojíždění žáků a studentů do a ze školních zařízení ve školním roce 2014/2015.

Hlavním důvodem je zamezení vzniku chaosu a stresových situací u rodin žáků dojíždějících do školních zařízení v období začátku školního roku 2014/2015.

Podmínky Smluvních a přepravních podmínek stanovují, že žáci kteří budou od 1.9.2014 i nadále jezdit na žákovské jízdné potřebují, aby si předtím (nejlépe během posledního srpnového týdne) aktualizovali svou papírovou žákovskou průkazku, která je opravňuje využívat žákovské jízdné.

Většina žáků vedle zlevněného žákovského jízdného využívají ještě další výhody, poskytované prostřednictvím bezkontaktní čipové karty (BČK) IREDO - zejména se jedná o používání vícedenních nebo přestupních jízdenek nahraných na kartě IREDO.

Upozorňujeme, že pro nákup jízdenky na žákovské jízdné prostřednictvím BČK IREDO je zapotřebí, aby došlo na některém z 24 kontaktních míst IREDO k aktualizaci (prodloužení) tzv. žákovského profilu na období nového školního roku.

Totéž se týká studentských profilů (pro žáky a studenty v rozmezí od 15. do 26. narozenin).

Z kladné vyřízení naší žádosti Vám předem děkujeme.

 


 

 
Licenční certifikát - Drogy trošku jinak