Aktuality

Úřední hodiny v době hlavních prázdnin:
pondělí, úterý, středa 8.00 - 10.00 - červenec, 16. - 31. srpen
V případě potřeby jiného termínu a času prosím po telefonické domluvě 774153157 nebo 491451137
Od 1. srpna do 15. srpna čerpání dovolené.


Výsledky voleb zákonných zástupců do ŠKOLSKÉ RADY naleznete v menu ŠKOLSKÁ RADA


ROZPIS doučování během prázdnin v menu INFORMACE PRO RODIČE 


 

 

Školní rok 2020-21

Informace pro uchazeče o přijetí ke studiu na SŠ podle Mimořádného opatření MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN a Opatření obecné povahy MSMT-4337/2021-7:

Uchazeči o přijetí na SŠ jsou povinni před přijímací zkouškou podstoupit test na Covid (POC antigenní nebo RT-PCR). Aby se mohli účastnit zkoušky, musí být bez příznaků a doložit negativní výsledek testu ne starší 7 dnů. Pokud uchazeč nepředloží doklad o testování, nemůže se účastnit přijímací zkoušky v řádném termínu. Do 3 dnů se musí písemně omluvit řediteli SŠ. Tato omluva zakládá právo uchazeče skládat přijímací zkoušku v náhradním termínu. Pokud má uchazeč v řádném termínu pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín.

Doklad o negativním výsledku testu může být nahrazen:

- dokladem o prodělaném onemocnění COVID, uplynutí řádné izolace a době od prvního pozitivního testu ne delší než 90 dní

- dokladem MZDR o provedeném očkování, pokud od poslední dávky očkování uplynulo 14 dní

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, informuje uchazeče o jejich povinnostech ohledně testování na svém webu.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

Pokud žák naší školy má zájem o provedení testu a vydání potvrzení pro účely přijímacího řízení, dostaví se ve čtvrtek 29. dubna v čase 15.15 - 16.00 nebo v pátek 30. dubna v čase 7.00 - 8.00  do budovy ul. Zelená - testovací místnost - třída 7. A. Svůj příchod hlásí paní Eichlerové.

Dokument ke stažení – PZK1 zde

Dokument ke stažení – PZK2 zde


INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.


Opatření MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

5.1.2021

Ředitel školy (ŘŠ) může stanovit, že jednotná přijímací zkouška (JPZ) se nekoná. V tom případě se může konat školní přijímací zkouška (ŠPZ), kterou sestaví ŘŠ podle potřeb své školy. ŠPZ se musí konat v jiném termínu než JPZ. Pokud se koná JPZ i ŠPZ, budou se konat ve stejný den tak, aby se časově nepřekrývaly. Pokud se ŠPZ koná distančně, bude se konat v jiný den než JPZ.

Ředitel školy může stanovit, že výsledek JPZ se podílí na hodnocení uchazeče jiným poměrem, než je nyní stanoveno zákonem (60%, resp. 40% u sportovních gymnázií), tzn. o zmenšení významu JPZ v přijímacím řízení.

Pokud je počet uchazečů nižší než počet volných míst, může ŘŠ rozhodnout o nekonání JPZ /ŠPZ a zveřejnit tuto informaci do 8.3.2021 na webu školy. Do 19.3.2021 ji musí sdělit uchazečům (emailem atd.).

Každý, kdo musí skládat JPZ, má možnost ji skládat ve dvou termínech. Platí to i pro uchazeče, který podal přihlášku pouze na jednu školu, kde se JPZ koná. V obou termínech bude JPZ skládat na této jedné škole. (Toto neplatí pro 6 a 8letá gymnázia.)

Pokud ŘŠ již vyhlásil cokoli k přijímacímu řízení, co je v rozporu s tímto opatřením, upraví vyhlášené skutečnosti nejpozději do 31.1.2021.

Přihlášky ke střednímu vzdělávání se podávají do 1.3.2021. Termíny konání JPZ do 4letých oborů a nástavbových studií jsou 12. a 13.4.2021. Výsledky JPZ budou školám zveřejněny do 28.4.2021. ŘŠ poté do 2 pracovních dnů zveřejní seznam přijatých uchazečů. Uchazeči mají poté 10 pracovních dní na odevzdání zápisového lístku.


Opatření obecné povahy - Přijímací řízení ke stažení ZDE


Informace MŠMT k zápisovým lístkům

Termín pro vydání zápisového lístku pro uchazeče, kteří podávají přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, se prodlužuje do 31. ledna 2021!

S ohledem na mimořádnou situaci ministerstvo svým opatřením stanoví prodloužení termínu pro vydání zápisového lístku tak, aby pro jeho vyzvednutí bylo dostatek času. Prodloužení do 31. ledna 2021 nebude znamenat žádné komplikace, neboť podle zákona § 62 odst. 5 školského zákona ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 16. února 2021.


Milí žáci a rodiče,
13. listopadu slavíme Světový den laskavosti. Společnost H-edu jsme se stala partnerem happeningu #jsemlaskavec, a proto jsme se rozhodli, že celý měsíc listopad budou mít všichni přístup k našemu novému online kurzu přípravy na jednotnou přijímací zkoušku na střední školy zdarma. Do happeningu se můžete zapojit i vy! Nadace Karla Janečka připravila soutěž pro žáky a nabízí výukové materiály k využití.


Výsledky přijímacích zkoušek našich žáků rok 2020 v porovnání s ČR

Komentář k výsledkové sestavě 2020

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Žák obdrží od výchovného poradce jednu přihlášku ke vzdělávání na SŠ nebo SOU, překontroluje si správnost uvedených osobních údajů, přihlášku si dvakrát okopíruje, originál si uschová, do kopií doplní chybějící údaje (adresu a název SŠ nebo SOU, název a kód oboru, termín přijímací zkoušek, pokud se konají, potvrzení od lékaře, pokud je vyžadováno…..).
Vyplněnou přihlášku předloží ke kontrole výchovné poradkyni do 13. 11. 2020 (pro obory s talentovou zkouškou), do 12. 2. 2021 (pro ostatní obory).

Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné školy a to do 30. listopadu 2020 (do oborů s talentovou zkouškou), do 1. března (do ostatních oborů). K přihlášce přiloží zprávu z PPP, pokud se jedná o žáky integrované.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky.

Pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy 2 termíny pro konání přijímací zkoušky. Termín konání pro první kolo zveřejní ředitel nejpozději do 31. 10. 2020 (pro obory s talentovou zkouškou), do 31. 1. 2021 (pro ostatní obory). Pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola.

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají ve dnech od 12. 4. – 28. 4. 2021, pro ostatní obory ve dnech od 22. 4. do 30. 4.

Jednotné státní  přijímací zkoušky z ČJ a M, které jsou povinné pro maturitní obory, se konají v následujících termínech:

Studium

1. řádný termín

2. řádný termín

Náhradní termín testů

Čtyřleté

12. 4. 2021

13. 4. 2021

12. 5. a 13. 5. 2021

Šestileté a osmileté

14. 4. 2021

15. 4. 2021

12. 5. a 13. 5. 2021

Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60%.

Ředitel střední školy zveřejní do 31. ledna 2021 kritéria přijímacího řízení na webových stránkách své školy.

Jednotné testy může konat uchazeč u maturitních oborů na obou školách, přičemž na škole uvedené v prvním pořadí v 1. řádném termínu (12. 4. 2021), na  škole uvedené na druhém místě v 2. řádném termínu (13. 4. 2021). Do přijímacího řízení budou započítány výsledky testů, které dopadnou lépe.

Přijímací řízení může i nadále obsahovat zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy (školní přijímací zkouška).

V případě, kdy se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, lze zaslat rozhodnutí o nepřijetí nebo zveřejnit seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna 2021.
Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel náhradní termín pro její vykonání.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele SŠ nebo SOU lze podat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, musí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit zápisovým lístkem nejpozději do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na dané SŠ, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané SŠ.

Zápisový lístek obdrží žák na ZŠ nejpozději do 30. 11. 2020 (pro obory s talentovou zkouškou), do 15. 3. 2021 (pro ostatní obory). Žák obdrží pouze 1 zápisový lístek, v případě ztráty musí požádat o vydání náhradního  zápisového lístku na základě čestného prohlášení o jeho ztrátě.

Přiložené soubory

informace_msmt_k_novemu_zakonu_o_prijimacim_rizeni_na_ss.pdf (PDF,1,037 kilobajtů)

 

Žáci 9. ročníků se budou účastnit:

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2020 Náchod

2.10.2020 9:00 – 18:00

3.10.2020 8:00 – 12:00

Sokolovna

Tyršova 207

547 01 Náchod

www.vybiramstredni.cz

 


Zápisový lístek

Po zveřejnění rozhodnutí ředitele školy o přijetí uchazeče, potvrzuje uchazeč úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí. V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na danou střední školu.

Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem. V případě, že uchazeč dostane rozhodnutí o přijetí z více přijímacích řízení, přičemž rozhodnutí o přijetí je doručeno v jiných termínech, může zápisový lístek uplatnit pouze jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Základní škola vydává žákům základní školy jeden zápisový lístek.


Ke stažení:

Přihláška

Otázky a odpovědi k přijímacímu řízení

Pilotní ověřování centrálně zadávaných testů

Školy přihlášené k pilotnímu ověřování

 

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak