Hlavní stránka ZŠ Česká Skalice

Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod je běžná plně organizovaná městská škola. Do školy dojíždí žáci i z okolních vesnic. Na I. i na II. stupni jsou v každém ročníku 2 - 3 třídy. Kromě běžných tříd jsou ve škole zřízené speciální třídy. Žáci speciálních tříd jsou spojováni z různých ročníků do oddělení.

Běžné třídy základní školy – kapacita 700 žáků.

Speciální třídy základní školy – kapacita 36 žáků.

Školní družina základní školy – kapacita 112 žáků.

Školu tvoří čtyři budovy v centru města, dvě z nich jsou propojeny spojovacím koridorem.

Školní družina je v další budově vzdálené asi 300 m od budovy I. stupně. Ve stejné budově je školní jídelna, kde se stravují žáci i zaměstnanci školy.

Školní budovy jsou starší, a proto se průběžně provádí jejich rekonstrukce a modernizace. Úpravy probíhají v rámci koncepce, která se zpracovává ve spolupráci se zřizovatelem školy. Kromě kmenových učeben slouží pro potřeby výuky odborné učebny (3 počítačové učebny připojené na internet, dále jazyková učebna, učebna fyziky, hudební výchovy, dobře jsou vybavené učebny na pracovní činnosti – kuchyňka, učebna šití a školní dílna), sportovní hala, tělocvična, školní pozemek, pronajaté sportovní hřiště.

Některé třídy využívá ke své činnosti pobočka ZUŠ Nové Město nad Metují. Budovy jsou propojené do jedné počítačové sítě a připojeny na internet. Třídy se postupně vybavují audiovizuální technikou a novým nábytkem. V kmenových třídách na 1. stupni jsou místa pro relaxační chvilky.

K zájmové činnosti žáků po vyučování slouží odborné učebny, sportoviště a školní družina, která je vybavena pracovním a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro různé formy relaxace.

Pedagogický sbor je stabilizovaný, schopný týmové práce, vstřícné komunikace. Pedagogičtí pracovníci splňují podmínky stanovené školským zákonem, aktivně se zapojují do dalšího vzdělávání. Řídící pracovníci zdokonalují své manažerské, organizační a pedagogické schopnosti.

Mezi dlouhodobé projekty patří hlavně projekty v rámci EVVO (Den stromů, Den Země, Den vody), v rámci multikulturní výchovy Den Evropy a EDISON.

Škola se zapojila do celostátního projektu Recyklohraní, Obědy do škol, Ovoce, zelenina a mléko do škol. Tradičním dlouhodobým projektem je Knihovnické minimum,Příběhy bezpráví.

Škola spolupracuje s PPP a SPC Náchod, odborem sociálně právní ochrany dětí, Kompasem, městskou policií, Společností BN, městskou knihovnou, vilou Čerych, domem dětí BÁJO a dalšími místními institucemi. Při škole je zřízena školská rada.

Svou činnost škola prezentuje na školních webových stránkách, v českoskalickém zpravodaji, ve vývěsce na náměstí.

Ve všech ročnících se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZV - "ARNIKA", č.j. 163/17.


Termíny prázdnin ve školním roce 2018/2019

Podzimní prázdniny: 29. října a 30. října 2018
Vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny: 1. února 2019
Jarní prázdniny: 4. března – 10. března 2019
Velikonoční prázdniny: 18. dubna 2019
Ukončení školního roku: 28. června 2019

Termíny třídních schůzek:

 

Konzultační třídní schůzky:Ředitelské volno:

 

 
Licenční certifikát - Drogy trošku jinak
Joomla extensions by Siteground Hosting